مرتب سازی :

%9 کلم سفيد و قرمز
8,099 8,900 تومان
%9 کلم سفيد و قرمز
8,099 8,900 تومان

کلم سفيد و قرمز

%3 فلفل قلمي
25,045 25,900 تومان
%3 فلفل قلمي
25,045 25,900 تومان

کلم بروکلي

%7 کدو سبز
11,997 12,900 تومان
%7 کدو سبز
11,997 12,900 تومان

کدو سبز

%9 کاهو رسمي
9,009 9,900 تومان
%9 کاهو رسمي
9,009 9,900 تومان

کاهو رسمي

%6 ملون
13,991 14,900 تومان
%6 ملون
13,991 14,900 تومان

کاهو پيچ

%5 هويج
16,004 16,900 تومان
%5 هويج
16,004 16,900 تومان

هويج

%11 هندوانه
4,000 4,500 تومان
%11 هندوانه
4,000 4,500 تومان

هندوانه

%2 کلم بروکلي
35,074 35,900 تومان
%2 کلم بروکلي
35,074 35,900 تومان

ملون

%7 گوجه
11,172 12,000 تومان
%7 گوجه
11,172 12,000 تومان

گوجه

%4 فلفل دلمه
22,030 22,900 تومان
%4 فلفل دلمه
22,030 22,900 تومان

فلفل دلمه

%4 پياز قرمز
8,500 8,900 تومان
%4 پياز قرمز
8,500 8,900 تومان

طالبي

%1 سير خشک
65,043 65,900 تومان
%1 سير خشک
65,043 65,900 تومان

سير خشک