مرتب سازی :

%16 نارنج
10,500 12,500 تومان
%16 نارنج
10,500 12,500 تومان

نارنج

39,900 39,900 تومان
39,900 39,900 تومان

کيوي

%3 شليل
35,002 35,900 تومان
%3 شليل
35,002 35,900 تومان

هلو زعفراني

%3 سير تازه
35,002 35,900 تومان
%3 سير تازه
35,002 35,900 تومان

هلو بشقابي

%2 موز
37,028 37,900 تومان
%2 موز
37,028 37,900 تومان

موز

%2 ليمو ترش سنگي
41,999 42,900 تومان
%2 ليمو ترش سنگي
41,999 42,900 تومان

ليمو ترش سنگي

%4 ليمو ترش ريز
22,007 22,900 تومان
%4 ليمو ترش ريز
22,007 22,900 تومان

ليمو ترش ريز

%3 زردآلو
35,002 35,900 تومان
%3 زردآلو
35,002 35,900 تومان

گيلاس معمولي

%8 خربزه
10,006 10,900 تومان
%8 خربزه
10,006 10,900 تومان

گيلاس درشت درجه1

%1 انبه
85,041 85,900 تومان
%1 انبه
85,041 85,900 تومان

گوجه سبز

%2 گلابي
40,000 40,900 تومان
%2 گلابي
40,000 40,900 تومان

گلابي

%3 باميه
35,002 35,900 تومان
%3 باميه
35,002 35,900 تومان

قيصي درشت