مرتب سازی :

%20 ماهي مشکي دوبندي
8,000 10,000 تومان
%20 ماهي مشکي دوبندي
8,000 10,000 تومان

ماهي مشکي دوبندي

%10 ماهي قرمز دو دم دوبندي
13,500 15,000 تومان
%10 ماهي قرمز دو دم دوبندي
13,500 15,000 تومان

ماهي قرمز دو دم دوبندي

%20 ماهي سه دم دو بندي
19,975 25,000 تومان
%20 ماهي سه دم دو بندي
19,975 25,000 تومان

ماهي سه دم دو بندي

%20 ماهي دو دم سفيد قرمز دوبندي
19,975 25,000 تومان
%20 ماهي دو دم سفيد قرمز دوبندي
19,975 25,000 تومان

ماهي دو دم سفيد قرمز دوبندي

%17 ماهي چشم تلسکوپي
24,990 30,000 تومان
%17 ماهي چشم تلسکوپي
24,990 30,000 تومان

ماهي چشم تلسکوپي